Kroužky a aktivity

A_Volnočasový klub

Volnočasový klub

Volnočasový klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Jedná se o zájmovou činnost (kroužek) zajišťovanou školou v rámci její ostatní doplňkové činnosti. Hlavním posláním volnočasového klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace účastníků, je důležitou součástí prevence sociálně patologických jevů.

Činnost volnočasového klubu je určena přednostně pro žáky ze čtvrtých a pátých ročníků a žákům z 2. stupně základní školy. Výjimečně mohou být přijati i žáci z 3. ročníků, pokud nebudou přijati k pravidelné docházce ve školní družině.

O přijetí do volnočasového klubu rozhoduje vedoucí vychovatelka na základě řádně vyplněné přihlášky. Oddělení se naplňuje do maximální kapacity 30 účastníků. Pokud nemohou být přijati všichni žádající účastníci, přihlíží se k sociální situaci v rodině.

Provoz volnočasového klubu je ve dnech školního vyučování. Účastníci přichází a odchází z volnočasového klubu samostatně.

Cíle volnočasového klubu

 • rozvoj osobnosti účastníka, jeho učení a poznávání, vnímavost a citlivé vztahy k lidem a přírodě,
 • získávání všeobecných poznatků, osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost působící na svoje okolí,
 • osvojování si základů hodnot,
 • výchova k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a jejich kulturám,
 • pestrou a zajímavou nabídkou činností učit účastníky smysluplně trávit svůj volný čas,
 • utvářet a upevňovat u účastníků postoje a sociální dovednosti ve smyslu podpory zdraví a zdravého životního stylu, vztahu ke sportu a přírodě,
 • dávat možnost uplatnění a seberealizace i problémovým, méně talentovaným či nadaným žákům a motivovat je,
 • posilovat komunikační dovednosti a kamarádské vztahy,
 • poskytovat více volnosti a samostatnosti v souladu s respektováním věkových zvláštností,
 • získávat a uplatňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně.

 

 

Činnosti volnočasového klubu

•     Pravidelné - pobyty venku (v tělocvičně), odpočinkové činnosti, relaxační činnosti, skupinové práce, výukové programy na PC

•     Příležitostné akce - besedy, sportovní soutěže, akce spojené s ročním obdobím

•     Spontánní aktivity -  didaktické a smyslové hry a činnosti, hádanky, křížovky

•     Odpočinkové - klidové činnosti, promítání filmů, společenské hry, kresba, omalovánky, konstruktivní hry

•     Příprava na vyučování - vypracování domácích úkolů

 

Práva účastníků

 

•       na účast na výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných volnočasovým klubem,

•       na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek,

•       vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Účastník má právo sdělit svůj názor vychovatelce, vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy,

•       na odpočinek, na hru a odpočinkové a rekreační činnosti, odpovídající jejich věku,

•       na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,

•       na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a poškozování pověsti a cti,

•       být seznámen se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve volnočasovém klubu.

 

Účastníci jsou povinni

 

•      dodržovat vnitřní řád volnočasového klubu, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

•      plnit pokyny vychovatelky, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,

•      své chování a jednání ve volnočasovém klubu a na akcích usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,

•      zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,

•      chodit samostatně do klubu a z klubu podle přihlášky,

•      sledovat nástěnku volnočasového klubu,

•      zacházet s vybavením volnočasového klubu šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,

•      účastník je povinen chovat se ve volnočasovém klubu tak, aby neohrožoval spolužáky ani vychovatelku.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu klubu může být rozhodnutím ředitele školy účastník z volnočasového klubu vyloučen.

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků přijatých do pravidelné docházky do volnočasového klubu

 

•     účastník je přijat do volnočasového klubu na základě řádně vyplněné přihlášky prostřednictvím online formuláře,

•     na přihlášce stanoví zákonní zástupci osoby, které si budou vyzvedávat účastníka z Volnočasového klubu.

 •  Přes program Bakaláři se s vychovatelkou domluví na jiných odchodech   účastníka než přes čipovou kartu. Omluvenka musí být dodána do 9:00 hodin téhož dne. Nelze pustit účastníky domů jen po telefonické domluvě,

•     zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci účastníka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení účastníka a na pravidelně užívané léky,

•     zákonní zástupci jsou povinni nahlásit nepřítomnost dítěte (nemoc, zahraničí) přímo vychovatelce volnočasového klubu,

•     příspěvek za pobyt účastníka ve volnočasovém klubu je stanoven na 400 Kč měsíčně. Platba je hrazena ve dvou splátkách září-prosinec a leden-červen.

•     jestliže zákonní zástupci neuhradí úplatu do posledního dne v měsíci, kdy se úplata hradí, znamená to, že odhlašují dítě z volnočasového klubu,

•     účastníkům je umožněna docházka do ranní družiny a zájmových kroužků, pořádaných školou i školní družinou.  Zákonní zástupci písemně uvedou den a hodinu, kdy bude účastník odcházet,

•     veškeré připomínky k práci ve volnočasovém klubu vyřizuje vychovatelka nebo vedoucí vychovatelka,

•     s vnitřním řádem volnočasového klubu jsou zákonní zástupci i účastníci seznámeni na začátku školního roku.

 

Rámcový režim volnočasového klubu

 

12.30 – 13.30  samostatný příchod účastníků po obědě k vychovatelce (4. ročníky) a vyzvednutí dětí vychovatelkou (3. ročníky)

odpočinkové a rekreační činnosti

13.30  - 15.00  zájmová činnost pro členy klubu

15.00 - 17.00   rekreační a odpočinková činnost

 

 

Florbalová akademie 2023/2024

Florbalová akademie 2023/2024

I v novém školním roce 2023/2024 se můžete těšit na florbalovou
akademii na ZŠ Dr. Edvarda Beneše v Čakovicích.

Florbalová akademie Čakovice jako pobočný spolek BLACK ANGELS ve
spolupráci se základní školou v Čakovicích nabízí florbalové
tréninky. Pokud chcete pro své dítě jen doplňkový
kroužek, můžete vybrat také variantu navštěvovat akademii jednou
týdně. Florbalové tréninky začínají od října.

Přihlášky vyplňujte prosím od 1.září. Tu můžete najít včetně dalších informací zde: https://www.blackangels.cz/projekty/akademie/akademie-cakovice

 

Fotbal pro všechny

PřílohaVelikost
PDF icon Informace ke kroužku1.13 MB

HDC - taneční kurzy 24/25

HDC - taneční kurzy

Čtvrtek  15:30 - 17:00 -  děti 47 začátečníci 1 – 6. třída

Tělocvična ZŠ Čakovice, Dyjská 715/3
Cena 4400,-Kč/pololetí
https://www.hdc.cz/kurz/47-deti/

Jméno a kontakt lektora: Hladíková Šárka – 774 733 647

Kontakt pro přihlašování na kroužek:
Webové stránky: www.hdc.cz

Anotace kroužku:
Lekce jsou zaměřeny na výuku moderních tanečních stylů.
RnB, Hip Hop, Street dance, House dance, Lockin, Hype, Ragga
Dancehall, Zumba, LA Style, MTV dance.
Důraz je kladen na zábavnou formu výuky.

Kroužek karate

PřílohaVelikost
PDF icon Informace ke kroužku208.46 KB

Logopedický kroužek

Logopedický kroužek

Logopedický kroužek pomáhá dětem zábavnou a hravou formou překonávat jejich řečové obtíže. Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních a řečových dovedností. Kromě toho pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjí sluchové vnímání, grafomotoriku, zrakovou diferenciaci a sluchovou a zrakovou paměť. Důraz bude na individuální potřeby každého dítěte.

Termín zahájení: 3. 10. 2023, každé úterý od 14.00- 15.00, celkem 15 lekcí

Lektor: Mgr. Petra Fridrichová

Přihlášky prosím zasílejte na email: petra.fridrichova@zscakovice.cz

 

Logopedický kroužek 2024

Logopedický kroužek

Logopedický kroužek pomáhá dětem zábavnou a hravou formou překonávat jejich řečové obtíže. Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních a řečových dovedností. Kromě toho pomáhá dětem rozšiřovat slovní zásobu, rozvíjí sluchové vnímání, grafomotoriku, zrakovou diferenciaci a sluchovou a zrakovou paměť. Důraz bude na individuální potřeby každého dítěte.

Termín zahájení: 20. 2. 2024, každé úterý od 13.30- 14.30

Cena: 1000 Kč / 15 lekcí

Místo: ZŠ Jizerská, vyzvedávání dětí zajistí družina

Lektor: Mgr. Petra Fridrichová

Přihlášky prosím zasílejte na email: petra.fridrichova@zscakovice.cz

 

 

 

Obratné tlapičky

Obratné tlapičky

 

Tvořivý kroužek, ve kterém využijeme různorodé materiály a vlastní zručnost ke kreativní výrobě zábavných věcí. 

Kroužek je určen pro děti od nultého ročníku. Dílna je pravidelně každý týden na 60 minut.

Začínáme první týden v  říjnu v pondělí od 13:50 – 14:50 nebo 14:50 – 15:50 či ve čtvrtek od 14:50 - 15:50

Cena kroužku je 1450 Kč/pololetí (včetně materiálů). 

Přihlašování probíhá pouze přes stránky Dětské kroužky (agentkabaja.cz)

OCR kroužek

Jsme tým, který se zaměřuje na všestranný rozvoj dítěte..

Připravujeme děti i dospěláky na (nejen) OCR závody..

Bližší informace a přihlášky na: https://ocr-team.webnode.cz/.

 

 

Papírové a origami hrátky

Papírové a origami hrátky

 

Tvořivý kroužek, ve kterém v hlavní roli bude papír a nůžky. Zjistíme, že i z obyčejného papíru můžeme vytvořit zajímavé dílo. Naučíme se základní origami.

Kroužek je určen pro děti od nultého ročníku. Dílna je pravidelně každý týden na 60 minut.

Začínáme první týden v říjnu ve čtvrtek od 13:50 – 14:50 

Cena kroužku je 1450 Kč/pololetí (včetně materiálů). 

Přihlašování probíhá pouze přes stránky Dětské kroužky (agentkabaja.cz)

 

Přihláška na přípravný kurz pro 9. třídu z matematiky

Přihláška na přípravný kurz pro 9. třídu z matematiky 

 

Přihlášení žáků přes MS Teams

 

každé pondělí od 14.15 hodin, lekce začnou na konci září
pro minimálně 8 přihlášených žáků a maximálně 15 žáků
délka jedné lekce je 60 minut
cena za 14 lekcí je 800 Kč, v ceně kurzu není cvičebnice

Programování her a animací, pro žáky 4. – 6. tříd

pondělí 16:00 – 17:00

Podrobné informace a přihlášení na: Kroužky - Monika Lekovská (lekovski.cz)

Robotika s Lego Education Spike - pro žáky 4. až 8. tříd

pondělí 14:00 – 15:00

Podrobné informace a přihlášení na: Kroužky - Monika Lekovská (lekovski.cz)

Tvoříme a programujeme v MINECRAFT: Education Edition - pro žáky 4. až 7. tříd

pondělí 15:00 – 16:00

Podrobné informace a přihlášení na: Kroužky - Monika Lekovská (lekovski.cz)

Věda nás baví

VĚDA NÁS BAVÍ – vědecké kroužky pro děti

 

V kroužku VĚDA NÁS BAVÍ se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis).

Naše vědecké kroužky probíhají pod vedením zkušených lektorů 1x týdně po vyučování ve školách ve spoustě větších i menších měst po celé ČR.
Každé pololetí čeká děti 14 nových lekcí!

Cílem kroužku akreditovaného MŠMT je zábavným a interaktivním způsobem podpořit u dětí zájem o vědu a poznání.

http://www.vedanasbavi.cz/upload/images/Krou%C5%BEky/foto_1507746148_2271_4_b.jpg http://www.vedanasbavi.cz/upload/images/Krou%C5%BEky/foto_1497517032_1700_2_b.jpg http://www.vedanasbavi.cz/upload/images/Krou%C5%BEky/nl_10-17.jpg

V kroužku se děti dozví teoretické poznatky z různých oborů (chemie, fyzika, přírodopis, astronomie, biologie), které si sami ověří v jednoduchých a zábavných experimentech (budeme poznávat atom, postavíme model srdce a plic, prozkoumáme fáze měsíce, poznáme archimédův šroub, vyrobíme si buňku a mnoho dalšího.).

Kdy, kde a jak kroužky pro děti probíhají?

 • 1x týdně (60 min)
 • 14 lekcí/pololetí (Děti je možné přihlásit i během pololetí.)
 • skupinová výuka (10 - 15 dětí, vědecké týmy 3 - 5 členů)
 • nahrazení výuky v případě prázdnin či svátku - nebojte, děti nikdy o žádnou lekci nepřijdou, lekce se jen o týden posunou
 • dětem je poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky
 • děti převezme lektor v předem dohodnutém čase na předem dohodnutém místě, výuka bude probíhat v určené učebně školy

Experimenty jsou jednoduché a bezpečné, nepracujeme s žádnými nebezpečnými pomůckami. Kroužek vedou naši proškolení lektoři.

Podívejte se na hodnocení kroužků rodiči.

 

 

Podporu našim projektům již vyjádřili např.:

 

Tým VĚDA NÁS BAVÍ

 http://www.vedanasbavi.cz/upload/images/logo_strom.gif

Věda nás baví o.p.s.
České vysoké učení technické v Praze
Horská 2040/3
128 00 Praha 2 

www.vedanasbavi.cz 

 

PřílohaVelikost
Soubor Anotace155.94 KB

Základy gymnastiky a aerobik - ANDĚLKY

Úterý - Základy moderní gymnastiky 6-8 let - 15:30 - 16:15

             Základy moderní gymnastiky 9-12 let  16:30 - 17:15

 

Čtvrtek - Aerobik pro děti - 6-8 let 15:30 - 16:15

               Aerobik pro děti 9-12 let - 16:30 - 18:00

 

 Přihlašování na www.andelky.cz

 

PřílohaVelikost
Image icon Plakát218.58 KB

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz