Poradenské služby

Od školního roku 2015/2016 ředitel školy sjednotil poradenské služby pod Školní poradenské pracoviště (ŠPP). Cílem ŠPP je podpora žáků, rodičů a pedagogů. Výhodou ŠPP je poskytování poradenských služeb přímo ve škole. Tým ŠPP dobře zná prostředí školy a poradenské služby se tak stávají dostupnější jak pro žáky, tak i jejich rodiny. Pracovníci ŠPP zajišťuji realizaci depistážní, diagnostické, intervenční, konzultační, informační, metodické a terapeutické činnosti.

Náplň školního poradenského pracoviště


1. Diagnostika, depistáž
• Spolupráce při zápisu do 1. ročníku
• Řešení specifických poruch učení
• Diagnostika a řešení při výchovných problémech žáků.
• Zjišťování sociálního klimatu ve třídě.
• Screening, ankety, dotazníky ve škole.
• Péče o nadané žáky


2. Konzultační, poradenské a intervenční činnosti
• Péče o integrované žáky
• Individuální práce se žáky v osobních problémech
• Krizová intervence
• Řešení školní neúspěšnosti
• Kariérové poradenství u žáků.
• Techniky učení
• Práce s růstovou skupinou
• Koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
• Podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
• Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
• Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí.
• Pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.


3. Vzdělávací činnost, metodická podpora
• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními.
• Metodická podpora po pedagogy
• Prezentační a informační činnost (pro pedagogy, zákonné zástupce)

Kontakt:
poradna@zscakovice.cz

Poradenské služby

Mgr. Jana Češková

Speciální pedagog – etoped, psychoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • realizuje reedukaci specifických poruch učení
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandardním chování
 • nabízí terapeutickou podporu při nestandardních životních situacích
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy

Mgr. Alena Kozlerová

Pracuji s metodou Kupoz (Program pro rozvoj pozornosti).
Více o programu na www.kupoz.czVíce informací

Speciální pedagog,etoped

 • zajišťuje podporu žáků s výukovými obtížemi
 • zajišťuje konzultace a podporu při sestavování, plnění a hodnocení IVP
 • zajišťuje etopedickou podporu a diagnostiku při nestandartním chování
 • zajišťuje rodičům poradenství v oblasti prevence a reedukace SPU
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy

Mgr. Žaneta Říhová

S čím je možné se na mě obrátit:

Žáci

 • pokud máte problémy s učením, chcete se učit lépe, ale nevíte jak...
 • máte problémy se zapamatováním, těžko se vám soustředí...
 • rádi byste se zbavili trémy či strachu ze zkoušení
 • ...Více informací

Školní psycholožka

 • Zajišťuje individuální péči o žáky s výchovnými či výukovými problémy.
 • Nabízí psychologické poradenství žákům při řešení osobních problémů či v zátěžové životní situaci.
 • Poskytuje kariérové poradentství žákům
 • Zajišťuje skupinovou a komunitní práci se žáky
 • Nabízí individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělání
 • Nabízí konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků
 • Poskytuje krizovou intervenci
 • Diagnostika SPU a ADHD (bez vydání odborného posudku)

 

Mgr. Jarmila Šťastná

Speciální pedagog pro přípravné třídy a 1. ročník

PhDr. Ivana Halíková

Psycholožka pedagogicko-psychologické poradny

 

Mgr. Anna Roulová

Výchovný poradce

 • poskytuje výchovné poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy
 • spolupracuje s odbornými institucemi (PPP, SPC, OSPOD)
 • poskytuje individuální konzultace (školní i osobní problémy a vývojové poruchy  učení a chování, související
  s výukovými obtížemi)
 • nabízí karierové poradenství
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy

Mgr. Iva Sulanová

Preventistka školy

 • zpracovává a realizuje Minimální preventivní program na škole
 • řeší nevhodné formy chování
 • pracuje s třídními kolektivy v rámci primární a sekundární prevenci
 • poskytuje krizovou intervenci
 • spolupracuje s ostatními pracovníky ŠPP a všemi pedagogickým pracovníky školy